Dagenham & Redbridge v Halifax - Vanarama National League - 24thDagenham & Redbridge v Halifax - Vanarama National League - 24thDagenham & Redbridge v Halifax - Vanarama National League - 24thDagenham & Redbridge v Halifax - Vanarama National League - 24thDagenham & Redbridge v Halifax - Vanarama National League - 24thDagenham & Redbridge v Halifax - Vanarama National League - 24th February 2024Dagenham & Redbridge v Halifax - Vanarama National League - 24th February 2024Dagenham & Redbridge v Halifax - Vanarama National League - 24thDagenham & Redbridge v Halifax - Vanarama National League - 24thDagenham & Redbridge v Halifax - Vanarama National League - 24thDagenham & Redbridge v Halifax - Vanarama National League - 24thDagenham & Redbridge v Halifax - Vanarama National League - 24th February 2024Dagenham & Redbridge v Halifax - Vanarama National League - 24th February 2024Dagenham & Redbridge v Halifax - Vanarama National League - 24thDagenham & Redbridge v Halifax - Vanarama National League - 24thDagenham & Redbridge v Halifax - Vanarama National League - 24th February 2024Dagenham & Redbridge v Halifax - Vanarama National League - 24thDagenham & Redbridge v Halifax - Vanarama National League - 24th February 2024Dagenham & Redbridge v Halifax - Vanarama National League - 24thDagenham & Redbridge v Halifax - Vanarama National League - 24th